بیمه های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد:دانا-آسیا-تعاون-بانک ملی-بانک صادرات-کمیته امداد-بهزیستی

 

 

 

 

 

افرادی که تحت پوشش هر یک از بیمه های نامبرده هستند با به همراه داشتن کارت بیمه و دفترچه بیمه خود به کلینیک مراجعه کنند.

بیماران تحت پوشش کمیته امداد با داشتن کارت درمان خود و افراد تحت پوشش بهزیستی با رائه نامه مذکور از این سازمان می توانند طبق تعرفه های تائید شده کار خود را انجام دهند.

وقت ملاقات
Iran