کلینیک عمومی

کلینیک عمومی

با پیشرفته ترین امکانات

← بازگشت به جدول زمانی

شنبه

09.00 – 09.30

کلینیک عمومی

دکتر مهرداد اصغریان
09.00 – 12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی

دکتر ملیحه احمدی
09.00 – 12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی

دکتر سید محمد حسینی
09.00 – 12.00
دندانپزشک

09.30 – 10.00

10.00 – 10.30

10.30 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 12.00

17.00 – 17.30

کلینیک عمومی

دکتر بتول پیروز هاشمی
17.00 – 20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی

دکتر مهرداد اصغریان
17.00 – 20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی

دکتر سید محمد حسینی
17.00 – 20.00
دندانپزشک

17.30 – 18.00

18.00 – 18.30

18.30 – 19.00

19.00 – 19.30

19.30 – 20.00

شنبه

 • کلینیک عمومی

  09.00 – 12.00

 • کلینیک عمومی

  09.00 – 12.00

 • کلینیک عمومی

  09.00 – 12.00

 • کلینیک عمومی

  17.00 – 20.00

 • کلینیک عمومی

  17.00 – 20.00

 • کلینیک عمومی

  17.00 – 20.00

No events available!
برگه رویدادها

برگه رویدادها لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد استلورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است.

رویدادهای 5 روز آینده
Iran