ملاقات با پزشکان

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.

متخصصین درمانگاه

dr_baghershahib

دکتر محمود حدادپور

تخصصدندانپزشک
مدارک تحصیلیفوق تخصص
تجربه
آموزشآقای دکتر محمود حدادپور متولد۱۳۴۱ از تهران
دارای مدرک دکترای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
روزهای حضوردوشنبه ها صبح
dr_baghershahib
TREATMENTSPRICE
Body Lift$155
Thigh Lift$100 - $180
Arm Lift$135
Facelift$1900
Cardiac ablation$600
Chin Implant$1900
dr_baghershahib

دکتر محمود حدادپور

تخصصدندانپزشک
مدارک تحصیلیفوق تخصص
تجربه
آموزشآقای دکتر محمود حدادپور متولد۱۳۴۱ از تهران
دارای مدرک دکترای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
روزهای حضوردوشنبه ها صبح
dr_baghershahib

دکتر محمود حدادپور

تخصصدندانپزشک
مدارک تحصیلیفوق تخصص
تجربه
آموزشآقای دکتر محمود حدادپور متولد۱۳۴۱ از تهران
دارای مدرک دکترای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
روزهای حضوردوشنبه ها صبح
dr_baghershahib

دکتر محمود حدادپور

تخصصدندانپزشک
مدارک تحصیلیفوق تخصص
تجربه
آموزشآقای دکتر محمود حدادپور متولد۱۳۴۱ از تهران
دارای مدرک دکترای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
روزهای حضوردوشنبه ها صبح
dr_baghershahib

دکتر محمود حدادپور

تخصصدندانپزشک
مدارک تحصیلیفوق تخصص
تجربه
آموزشآقای دکتر محمود حدادپور متولد۱۳۴۱ از تهران
دارای مدرک دکترای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
روزهای حضوردوشنبه ها صبح
dr_baghershahib

دکتر محمود حدادپور

تخصصدندانپزشک
مدارک تحصیلیفوق تخصص
تجربه
آموزشآقای دکتر محمود حدادپور متولد۱۳۴۱ از تهران
دارای مدرک دکترای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
روزهای حضوردوشنبه ها صبح
dr_baghershahib

دکتر محمود حدادپور

تخصصدندانپزشک
مدارک تحصیلیفوق تخصص
تجربه
آموزشآقای دکتر محمود حدادپور متولد۱۳۴۱ از تهران
دارای مدرک دکترای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
روزهای حضوردوشنبه ها صبح
dr_baghershahib

دکتر محمود حدادپور

تخصصدندانپزشک
مدارک تحصیلیفوق تخصص
تجربه
آموزشآقای دکتر محمود حدادپور متولد۱۳۴۱ از تهران
دارای مدرک دکترای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
روزهای حضوردوشنبه ها صبح
Iran