جدول زمانی

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر ملیحه احمدی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک متخصصین
دکتر امیر مرادی
11.00
17.00
متخصص ارتودنسی
کلینیک عمومی
دکتر یگانه صدوقی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر بتول پیروز هاشمی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
09.00
12.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر ملیحه احمدی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر فاطمه صفاپور
09.00
12.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر بتول پیروز هاشمی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر شبنم شکروی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر یگانه صدوقی
09.00
12.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر ملیحه احمدی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر فاطمه صفاپور
09.00
12.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر بتول پیروز هاشمی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر ملیحه احمدی
09.00
12.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر علی اصغر مصفا
09.00
12.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر بتول پیروز هاشمی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
17.00
20.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر بتول پیروز هاشمی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهسا جهانگیری
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر یگانه صدوقی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
17.00
20.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر بتول پیروز هاشمی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر فاطمه صفاپور
17.00
20.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر بتول پیروز هاشمی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر شبنم شکروی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر یگانه صدوقی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
17.00
20.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر بتول پیروز هاشمی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهسا جهانگیری
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
17.00
20.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر بتول پیروز هاشمی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر یگانه صدوقی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
17.00
20.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
17.00
20.00
دندانپزشک

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
کلینیک متخصصین
دکتر امیر مرادی
11.00
17.00
متخصص ارتودنسی

شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر ملیحه احمدی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
09.00
12.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر یگانه صدوقی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر بتول پیروز هاشمی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
09.00
12.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر ملیحه احمدی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر فاطمه صفاپور
09.00
12.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر بتول پیروز هاشمی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر شبنم شکروی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر یگانه صدوقی
09.00
12.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر ملیحه احمدی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر فاطمه صفاپور
09.00
12.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر بتول پیروز هاشمی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
09.00
12.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر ملیحه احمدی
09.00
12.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر علی اصغر مصفا
09.00
12.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر بتول پیروز هاشمی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
17.00
20.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر بتول پیروز هاشمی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهسا جهانگیری
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر یگانه صدوقی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
17.00
20.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر بتول پیروز هاشمی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر فاطمه صفاپور
17.00
20.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر بتول پیروز هاشمی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر شبنم شکروی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر یگانه صدوقی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
17.00
20.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر بتول پیروز هاشمی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهسا جهانگیری
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
17.00
20.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر بتول پیروز هاشمی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر یگانه صدوقی
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
17.00
20.00
دندانپزشک

کلینیک عمومی
دکتر سید محمد حسینی
17.00
20.00
دندانپزشک
کلینیک عمومی
دکتر مهرداد اصغریان
17.00
20.00
دندانپزشک

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

No events available!
Iran